سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
0

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تکثیر اوراق1A4510 تومان
2تکثیر اوراق1A5320 تومان
3تکثیر اوراق1A6200 تومان
4تکثیر اوراق1A31,260 تومان
5تکثیر اوراق1B4960 تومان
6تکثیر اوراق1B5430 تومان
7تکثیر اوراق1B6280 تومان
8تراکت تک رنگ مشکی1000A4600,000 تومان
9تراکت تک رنگ مشکی1000A5298,530 تومان
10تراکت تک رنگ مشکی1000A6154,410 تومان
11تراکت تک رنگ مشکی1000B4612,500 تومان
12تراکت تک رنگ مشکی1000B5350,000 تومان
13تراکت تک رنگ مشکی1000B6222,030 تومان
14تراکت تک رنگ مشکی2000A41,176,000 تومان
15تراکت تک رنگ مشکی2000A5585,120 تومان
16تراکت تک رنگ مشکی2000A6302,650 تومان
17تراکت تک رنگ مشکی2000B41,200,500 تومان
18تراکت تک رنگ مشکی2000B5686,000 تومان
19تراکت تک رنگ مشکی2000B6435,180 تومان
20تراکت تک رنگ مشکی3000A41,710,000 تومان
21تراکت تک رنگ مشکی3000A5850,810 تومان
22تراکت تک رنگ مشکی3000A6440,070 تومان
23تراکت تک رنگ مشکی3000B41,745,630 تومان
24تراکت تک رنگ مشکی3000B5997,500 تومان
25تراکت تک رنگ مشکی3000B6632,790 تومان
26تراکت تک رنگ مشکی5000A42,775,010 تومان
27تراکت تک رنگ مشکی5000A51,380,700 تومان
28تراکت تک رنگ مشکی5000A6714,160 تومان
29تراکت تک رنگ مشکی5000B42,832,810 تومان
30تراکت تک رنگ مشکی5000B51,618,750 تومان
31تراکت تک رنگ مشکی5000B61,026,890 تومان
32تراکت تک رنگ مشکی10000A45,400,010 تومان
33تراکت تک رنگ مشکی10000A52,686,760 تومان
34تراکت تک رنگ مشکی10000A61,389,710 تومان
35تراکت تک رنگ مشکی10000B45,512,500 تومان
36تراکت تک رنگ مشکی10000B53,150,000 تومان
37تراکت تک رنگ مشکی10000B61,998,280 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سربرگ 100A4180,000 تومان
2سربرگ 100A5112,500 تومان
3سربرگ 250A4390,000 تومان
4سربرگ 250A5243,750 تومان
5سربرگ 500A4720,000 تومان
6سربرگ 500A5450,000 تومان
7سربرگ 800A41,152,000 تومان
8سربرگ 800A5720,000 تومان
9سربرگ 1000A41,200,000 تومان
10سربرگ 1000A5750,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 سر نسخه پزشکی 1000A41,764,700 تومان
2 سر نسخه پزشکی 1000A5941,180 تومان
3 سر نسخه پزشکی 1000A6392,160 تومان
4 سر نسخه پزشکی 1000B51,176,470 تومان
5 سر نسخه پزشکی 2000A43,176,470 تومان
6 سر نسخه پزشکی 2000A51,694,120 تومان
7 سر نسخه پزشکی 2000A6705,880 تومان
8 سر نسخه پزشکی 2000B52,117,650 تومان
9 سر نسخه پزشکی 5000A47,058,810 تومان
10 سر نسخه پزشکی 5000A53,764,700 تومان
11 سر نسخه پزشکی 5000A61,568,630 تومان
12 سر نسخه پزشکی 5000B54,705,890 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور چاپ مشکی5A4273,680 تومان
2فاکتور چاپ مشکی5A5136,840 تومان
3فاکتور چاپ مشکی5A682,110 تومان
4فاکتور چاپ مشکی5B5205,260 تومان
5فاکتور چاپ مشکی5B61,026,320 تومان
6فاکتور چاپ مشکی10A4547,370 تومان
7فاکتور چاپ مشکی10A5273,680 تومان
8فاکتور چاپ مشکی10A6164,210 تومان
9فاکتور چاپ مشکی10B5410,530 تومان
10فاکتور چاپ مشکی10B62,052,630 تومان
11فاکتور چاپ مشکی20A41,040,000 تومان
12فاکتور چاپ مشکی20A5520,000 تومان
13فاکتور چاپ مشکی20A6312,000 تومان
14فاکتور چاپ مشکی20B5780,000 تومان
15فاکتور چاپ مشکی20B63,900,000 تومان
16فاکتور چاپ مشکی50A42,463,160 تومان
17فاکتور چاپ مشکی50A51,231,580 تومان
18فاکتور چاپ مشکی50A6738,950 تومان
19فاکتور چاپ مشکی50B51,847,370 تومان
20فاکتور چاپ مشکی50B69,236,840 تومان
21فاکتور چاپ مشکی100A44,378,960 تومان
22فاکتور چاپ مشکی100A52,189,480 تومان
23فاکتور چاپ مشکی100A61,313,680 تومان
24فاکتور چاپ مشکی100B53,284,210 تومان
25فاکتور چاپ مشکی100B616,421,050 تومان
26فاکتور رنگی5A4421,050 تومان
27فاکتور رنگی5A5210,530 تومان
28فاکتور رنگی5A6126,320 تومان
29فاکتور رنگی5B5315,790 تومان
30فاکتور رنگی5B61,578,950 تومان
31فاکتور رنگی10A4842,110 تومان
32فاکتور رنگی10A5421,050 تومان
33فاکتور رنگی10A6252,630 تومان
34فاکتور رنگی10B5631,580 تومان
35فاکتور رنگی10B63,157,890 تومان
36فاکتور رنگی20A41,600,000 تومان
37فاکتور رنگی20A5800,000 تومان
38فاکتور رنگی20A6480,000 تومان
39فاکتور رنگی20B51,200,000 تومان
40فاکتور رنگی20B66,000,000 تومان
41فاکتور رنگی50A43,789,480 تومان
42فاکتور رنگی50A51,894,740 تومان
43فاکتور رنگی50A61,136,840 تومان
44فاکتور رنگی50B52,842,110 تومان
45فاکتور رنگی50B614,210,530 تومان
46فاکتور رنگی100A46,736,860 تومان
47فاکتور رنگی100A53,368,430 تومان
48فاکتور رنگی100A62,021,050 تومان
49فاکتور رنگی100B55,052,640 تومان
50فاکتور رنگی100B625,263,160 تومان
51انواع قبض20A5152,810 تومان
52انواع قبض20A4 1/3101,870 تومان
53انواع قبض20A4 1/483,760 تومان
54انواع قبض20B5249,900 تومان
55انواع قبض201/3 B4169,050 تومان
56انواع قبض201/4 B4128,630 تومان
57 مبایعه نامه آماده املاک1A3130,000 تومان
58 مبایعه نامه آماده املاک2A3260,000 تومان
59 مبایعه نامه آماده املاک4A3520,000 تومان
60 مبایعه نامه آماده املاک5A3650,000 تومان
61 مبایعه نامه آماده املاک10A31,235,000 تومان
62 مبایعه نامه آماده املاک20A32,340,000 تومان
63 اجاره نامه آماده املاک1A3130,000 تومان
64 اجاره نامه آماده املاک2A3260,000 تومان
65 اجاره نامه آماده املاک4A3520,000 تومان
66 اجاره نامه آماده املاک5A3650,000 تومان
67 اجاره نامه آماده املاک10A31,235,000 تومان
68 اجاره نامه آماده املاک20A32,340,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1مهر ژلاتینی1هر سانت مربع0 تومان
2مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 9.*2.50 تومان
3مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 1.3*3.50 تومان
4مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 1.7*4.50 تومان
5مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 2.1*5.50 تومان
6مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 3*70 تومان
7مهر ژلاتینی1مسطتیل و بیضی 3.8*7.50 تومان
8مهر ژلاتینی1مربع و دایره 3*30 تومان
9مهر ژلاتینی1مربع و دایره 4*40 تومان
10مهر ژلاتینی1مربع و دایره 5*50 تومان
ردیفنام محصولتعدادقیمتتحویلعملیات
1لمینیت براق10000 تومان 5 روز کاری
2سلفون براق تک رو10000 تومان 3 روز کاری
3 سلفون براق دو رو10000 تومان 3 روز کاری
4سلفون مات دو رو10000 تومان 3 روز کاری
5لمینیت مات10000 تومان 5 روز کاری
6لمینیت برجسته10000 تومان 7 روز کاری
7سلفون دور گرد براق10000 تومان 5 روز کاری
8لمینیت برجسته طلاکوب10000 تومان 15 روز کاری
9لیبل(برچسب)10000 تومان 5 روز کاری
10طلا کارت با لمینیت مات10000 تومان 15 روز کاری
11 سلفون دور گرد مات10000 تومان 5 روز کاری
12سلفون مات تک رو10000 تومان 3 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1بنر ایرانی کیفیت عالی155,000 تومان
2فکس ایرانی کیفیت عالی11,500,000 تومان
پذیرای صدای گرم شما هستیم. برای ارتباط و مشاوره، با ما در تماس باشید.
09338125983
مشاهده روی نقشه

نماد اعتماد

تماس با ما

اردبیل-شهرستان کوثر منطقه 2 شهری بلوار شهید باکری مجتمع چاپ الماس گیوی 32942211-045 09338125983